Kína fehér k?nyvet ad ki az energiafejl?désr?l

2021-01-07 10:20:22

A kínai államtanács december 21-én fehér k?nyvet adott ki az ország energiafejlesztésér?l. A 24 ezer karakterb?l álló fehér k?nyv részletesen bemutatja Kína t?rténelmi lépték? eredményeit, amelyet az energiafelhasználás területén ért el, foglalkozik Kína aktív globális energiaügyi szerepével, a klímaváltozás elleni küzdelemben elért eredményeivel valamint az emberiség j?v?jéért tett lépéseivel.

Az ?Energia Kína új korszakában” címet visel? kiadvány szerint a Kínai Kommunista Párt 2012-es népi gy?lése óta az ország energiatermelése illetve energiafelhasználása nagymértékben megváltozott. Létrehozták a t?bb lábon álló energiatermel? rendszert, amelynek egyaránt része a szén, az olaj, a gáz, a villamosság és a megújuló energia. 2019 végéig Kína megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelési kapacitása elérte a 790 millió kilowattot. Ez a világ ?sszes teljesítményének kb. 30%-át teszi ki. Kialakították a szélenergia és napelemes berendezések gyártásának ellátási láncát, ami a világ legfejlettebb és leghatékonyabb rendszerei k?zé tartozik. 2019-ben a kínai napelemeket a világ t?bb mint 200 országába exportálták.

Zhang Jianhua

Zhang Jianhua

?Kína az els? helyen áll a világban a víz-, szél- és napenergia felhasználásával t?rtén? áramtermelésben, létrehoztuk a víz-, atom-, szél- és napenergia-termel? berendezések gyártási láncát, ami segíti az ország tiszta energiaforrásainak felhasználását. A z?ld fejl?dés fontos szerepet játszik a szén-dioxid-kibocsátás cs?kkentésében – 2019-ben a kínai szén-dioxid-kibocsátás volumene t?bb mint 48%-kal kevesebb 2005-h?z képest” - tájékoztatott Zhang Jianhua, a Nemzeti Energiaügyi Hivatal vezet?je a fehér k?nyvet bemutató sajtótájékoztatón.

A k?zponti kiadványban a nemzetk?zi energia-együttm?k?dések helyzete is szerepel. Zhang szerint Kína az energiatermelés terén is egyre inkább tárt kapukkal várja a nemzetk?zi befektet?ket, már vannak is olyan nagyobb projektek, amelyek együttm?k?désben valósultak meg, fokozatosan javul a kétoldalú és t?bboldalú energia-együttm?k?dési mechanizmus, illetve az energiapolitika és technológia területén is egyre szorosabb kapcsolatok alakulnak ki.

?Például 2019-ben Kína elt?r?lte a külf?ldi befektet?ket korlátozó rendelkezéseket a k?olaj- és f?ldgáz feltárása terén. Kína a k?lcs?n?s elismerés elvét betartva tovább fejleszti az átfogó nemzetk?zi energiaügyi együttm?k?déseket, a Z?ld selyemút gazdasági ?v építését, aktívan részt vesz a globális energiaügyi feladatokban, valamint a t?bbi országgal együttm?k?dve keresi a megoldást a klímaváltozás problémájára. Kína k?z?s er?feszítéseket szorgalmaz a nemzetk?zi k?z?sséggel a minél jelent?sebb z?ldenergia-felhasználás és a szén-dioxid kibocsátás visszaszorítása érdekében. Szorgalmazza továbbá a t?bboldalú együttm?k?dések er?sítését az energiaipari kereskedelemben és befektetésekben, valamint a fejl?d? régiók jobb hozzáférését az energiaforrásokhoz, a globális energiatermelés fenntartható fejlesztését, továbbá a globális energiabiztonság védelmének fejlesztését” – mondta Zhang. Hozzátette, hogy a szabadkereskedelem és a befektetések megk?nnyítése érdekében Kína a jogállamiságot tiszteletben tartó, piaci alapú nemzetk?zi üzleti k?rnyezetet épített ki.

A fehér k?nyvben néhány sikeres együttm?k?désre is említettek példát a megújuló energiaforrások területén, k?ztük a kaposvári 100 MW teljesítmény? napelemparkot. A China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC) által épített kaposvári napelempark Magyarország legnagyobb naper?m?ve, a beruházás teljes értéke százmillió euró. A CMC a projektet részben saját forrásból, részben a Bank of China segítségével finanszírozza. Meng Fanye, a CMC magyarországi igazgatója szerint a beruházáshoz szükséges alapt?két a piacról szerzik be, nem Magyarország biztosítja a hitelkeretet, ahogyan nem volt villamosenergia-vásárlási garanciája sem.

A kaposvári naper?m? Magyarország fontos megújuló-energia projektje, amelynek teljes k?r? kivitelez?je (mind a befektetés, mind az építés, mind az üzemeltetés oldaláról) a China National Machinery Imp. & Exp. Corporation. Az új naper?m? évente 130 millió kilowatt villamos energiát képes termelni, ezzel 45 ezer tonnányi szénfelhasználást kiváltva. Továbbá segítségével 120 ezer tonnával cs?kkenhet a szén-dioxid-kibocsátás, ami nagymértékben el?segíti Kaposvár ?z?ld város” koncepcióját és Magyarország energiastruktúrájának átalakítását.

Jelenleg a projekt stabilan halad, az er?m? várhatóan 2021 februárjában kapcsolódik az elektromos hálózathoz. Szita Károly, Kaposvár polgármestere ?a két ország k?z?tti együttm?k?dés paradigmájaként” méltatta a projektet.

A fehér k?nyvb?l kiderül továbbá, hogy Kína bevezette “az emberiség k?z?s sorsa” elnevezés? koncepcióját, amelyben a klímaváltozás, a k?rnyezeti kockázatok és kihívások illetve az egyre sz?kül? energiaforrások globális kérdéseire ad válaszokat. Kína arra t?rekszik, hogy mik?zben egyre inkább visszaszorítja a szén-dioxid kibocsátását, addig a globális energiapolitikában is aktív szerepet játsszon. Szigorúbb intézkedések bevezetésével érné el azt, hogy még 2030 el?tt cs?kkenteni tudja a széndioxid-kibocsátását, illetve azt, hogy 2060 el?tt elérje a szén-dioxid-semlegességet. Zhang Jianhua, a Nemzeti Energiaügyi Hivatal vezet?je a sajtótájékoztatón beszélt az el?bbi menetrendr?l, amellyel Kína k?rnyezetvédelmi céljai melletti elk?telezettségét igyekezett érzékeltetni.

A z?ld fejl?dés érdekében az ország jelent?s lépéseket tett a fosszilis energiaforrások, vagyis a szén, a k?olaj és a f?ldgáz egyre tisztább és hatékonyabb felhasználása felé, egyúttal el?térbe helyezve a megújuló energiaforrások felhasználását, az atomenergia biztonságos és rendezett fejlesztését, valamint a nem fosszilis energia arányának emelését az ország energiaellátási szerkezetében.

Az el?zetes számítások szerint 2019-ben a tiszta energia (f?ldgáz, vízenergia, atomer?m?, szélenergia) fogyasztása a teljes energiafogyasztás 23,4%-át tette ki, ami k?zel 9 százalékos emelkedést jelent 2012-h?z képest. A nem fosszilis energia pedig 15,3%-ot tett ki a teljes energiafogyasztásban, ami 5,6 százalékkal t?bb, mint 2012-ben. ?Ezzel Kína elérte azt a célt, hogy 2020-ig a nem fosszilis energia arányát az ?sszes energiafogyasztás 15%-ára emelje” – áll a fehér k?nyvben.

Egyre t?bb elektromos busz k?zlekedik a kisebb-nagyobb kínai városokban

Egyre t?bb elektromos busz k?zlekedik a kisebb-nagyobb kínai városokban

A hatékony és magas min?ség? energiafelhasználás érdekében a tiszta és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokra való átállás az egyik legfontosabb feladata a k?vetkez? ?téves fejlesztési tervnek.

?Továbbra is keresünk innovatív fejlesztési módot, felgyorsítjuk a tiszta energia hasznosítását, hogy a nem fosszilis energia és a f?ldgáz legyen az energiafogyasztás n?vekedésének a legf?bb alapja. A nem fosszilis energia fogyasztási arányának 2030-ig el kell érnie a 25%-ot, ami egy elég nehezen elérhet? cél. Ki fogjuk építeni az okos energia rendszerét és fel fogjuk gyorsítani az egész ipari lánc digitalizálását és korszer?sítését” – mondta Zhang.

?Az új korszakban Kína energiastratégiája er?teljes támogatást nyújt a szilárd és tartós gazdasági és társadalmi fejl?déshez, és jelent?sen hozzájárul a világ energiabiztonságának biztosításához, a globális éghajlatváltozás kezeléséhez és a gazdasági n?vekedés fellendítéséhez” – áll a fehér k?nyvben.

A fehér k?nyv hét fejezetb?l áll, melyek a k?vetkez?k: magas színvonalú energia fejlesztése az új korszakban, t?rténelmi eredmények az energiafejlesztésben, az energiafogyasztás reformjának átfogó t?rekvése, egy tiszta és változatos energiaellátási rendszer kiépítése, az innováció szerepének kihasználása a fejl?dés els?dleges hajtóerejeként, az energiarendszer mélyebb reformja minden területen, valamint a nemzetk?zi energiaügyi együttm?k?dés meger?sítése.

如何把自己玩出感觉